Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Jizerskohorské přehrady


Panoramatický pohled


Letecký pohled na hráze


Letecký pohled na celé vodní dílo


Levá hráz - návodní strana


Levá hráz - vzdušná strana


Levá hráz - návodní strana


Levá hráz - vzdušná strana


Odběrný objekt


Přepad


Pohled z levé hráze


Údolí Kamenice


Dům obsluhy


Břeh


Vyčnívající skály


Břeh


Odběrný objekt s lávkou


Vodní plocha


Vodní dílo s přítoky


Situace hrází


Řez odběrným objektem

Přehrada Josefův Důl

vloženo: 2004-05-30


Zatím poslední z vodních děl v Jizerských horách, Josefův Důl najdeme zhruba dva kilometry nad stejnojmennou obcí v údolí řeky Kamenice. O výstavbě této nádrže bylo rozhodnuto z těchto důvodů: zajištění zdroje pitné vody pro Liberecko a Jablonecko, ochrany před povodněmi a výroby elektrické energie v malé vodní elektrárně.
Na základě projektu vypracovaného Hydroprojektem Praha, byla stavby vodního díla letech 1977 až 1982 realizována. Generálním dodavatelem byly Vodní stavby, závod 08 Teplice. Do kompletní realizace tohoto vodárenského projektu chybí stavby převodů vody z Bedřichova do Jablonce nad Nisou a převody vody z Jeleního potoka a z přehradní nádrže Bedřichov do nádrže Josefův Důl. Rozhodující část projektu, přehrada, úpravna vody v Bedřichově a přívod vody do Liberce však již byla realizována. Tímto vodárenským komplexem lze dodat do vodovodní sítě Liberecka až 800l/s vody. Těleso hráze se sestává ze dvou samostatných sypaných hrází, tvořených na místě těženým materiálem. Pro dosažení většího zásobního objemu bylo totiž nutné vybudovat vedle vysoké 45m ještě boční hráz na levé straně o třetinové výšce oproti hlavní hrázi.
Funkci všech zařízení přehrady zajišťuje jeden věžový sdružený objekt, umístěný u pravé strany hlavní hráze. V objektu jsou umístěny základové výpusti, vodárenský odběrný objekt a malá vodní elektrárna. Z této stavby vedou také dvě štoly, jedna od výpustí do vývaru a druhá do úpravny vody v Bedřichově.
Vody tohoto díla zatopily rozsáhlé údolí ve volné přírodě a tak vzniklo dnes největší a snad i nekrásnější jezero v Jizerských horách. Lidem však z rekreačního vyžití poskytuje pouze malebné výhledy na vodní hladinu při turistice, protože se jedná o vodu pitnou a přístup k vodě je, včetně břehů, zakázán. Zakázáno je samozřejmě i potápění a tak jediná možnost jak nahlédnout pod hladinu přehrady je při pracovním potápění a tak je zřejmé ze zmapování lokality z potápěčského hlediska nemůže být úplné jako u ostatních nádrží. Přírodní podmínky a voda sama však ani nejsou pro potápění příliš vhodné.Pokud není ponor veden ze člunu, tak se v místech kde není podkladem pevná skála, což je téměř všude, potápěč se svou těžkou výstrojí nepříjemně, místy až po kolena, boří do velmi jemného jílovitého štěrku, který se pod vodou navíc lavinovitě sesouvá do několika metrové hloubky. Znesnadněn je tak nejen sestup ale především výstup. Kvalita vody, ačkoli se jedná o vodu pitnou, není také pro potápění ideální. Jedná se totiž o vodu horskou, se silnou příměsí rašeliny a tím pádem omezenou průhledností. Od zhruba osmimetrové hloubky je v podstatě každý ponor noční. Dno je štěrkovito-bahnité, velice kalivé, a poseté pařezy původních stromů, které vytvářejí pod vodou dramatické scenerie. Sem tam se objeví i malý smrček který unikl dřevorubecké pile. Zajímavé je, že tyto stromky jsou dosud porostlé jehličím. Mezi objekty které můžeme na dně pozorovat samozřejmě patří i různé skalní útvary, z nichž některé dosahují i několikametrové výšky a vytvářejí zajímavé labyrinty.
Lokalitou která si jistě zaslouží pozornost je I místo, odkud byl těžen materiál na stavbu hráze. Toto místo se nachází první zátoce od hráze na pravé straně přehrady. K nalezení by tu měli být i nějaké pozůstatky těžebních zařízení. Nejhlubší místo přehrady, s hloubkou okolo 50m, najdeme u odběrného objektu. Ještě v polovině přehrady je hloubka ve starém korytě 30m. Samotný odběrný objekt je samozřejmě také zajímavý. V objektu je několik odběrných oken, ovšem potápění k nim, pokud jsou v provozu, je velmi nebezpečné. Jen vodárenský zaručený odběr je totiž až 860l/s. Místo u odběrného objektu je také dobrým nástupištěm k ponoru v zimním období. Přehrada je vysoko položená a tak samozřejmě brzo zamrzá. Na odběrném objektu jsou instalovány perlátory které vypouštění bublin v pravidelných intervalech zabraňují vytvoření ledu přímo u objektu a tak hladina v těchto místech zůstává i v zimě volná. Oproti ostatním vodním plochám se však kvalita vody v zimě příliš nelepší a tak mimo zážitku z ponoru do zamrzlé pitné vody, není důvod zde ponory pod led provozovat. Co se týká života, bylo zde pozorováno několik ryb, pravděpodobně Sivenů, ale celkové zarybnění je velmi malé. Celkovou atraktivitu Josefodolské přehrady z potápěčského hlediska lze tedy hodnotit spíše jako nižší, což je z hlediska faktu že se jedná o nepřísnější vodárenské pásmo víceméně výhodou.

Základní údaje
Hráze - počet> 2

Hlavní hráz
- Typ hráze sypaná z místních materiálů
- Těsnění návodní asfaltobetonový plášť
- Injekční štola a clona před návodní patou hráze
- Maximální výška hráze nad základovou spárou 45,00 m
- Délka hráze v koruně 360,00 m
- Šířka hráze v koruně 7,50 m
- Šířka v patě hráze 180,00 m
- Sklon návodního líce 1 : 2
- Sklon vzdušního líce 1 : 2
- Kóta koruny hráze 735,00 m n.m.
- Objem hrázového tělesa 780 000 m3

Boční hráz
- Typ hráze sypaná z místních materiálů
- Těsnění návodní asfaltobetonový plášť
- Maximální výška hráze nad základovou spárou 15,00 m
- Délka hráze v koruně 360,00 m
- Šířka hráze v koruně 7,50 m
- Šířka v patě hráze 58,00 m - Sklon návodního líce 1 : 2
- Sklon vzdušního líce 1 : 2 - Kóta koruny hráze 735,00 m n.m.
- Objem hrázového tělesa 150 000 m3

Kóta přelivu 732,00 m n.m.
Celkový objem nádrže 24 400 000 m3
Zásobní objem 23 000 000 m3
Stálé nadržení 1 500 000 m3

Výpustné a ochranné zařízení

Sdružený objekt 1
-Půdorys 19 x 23 m
-Výška nad základem 60,0 m
-Strojovny 2 - horní a dolní
-Umístění před pravou stranou návodní paty hlavní hráze
-Přístup do objektu lávkou z pravého břehu

Základové výpusti 2
-Světlost 1200 mm
-Ovládání uzávěrů ze sdruženého objektu
-Vyústění do vývaru štolou vedenou v pravém svahu
-Délka štoly 418,00 m
-Tvar Podkovovitý o výšce 4 m

Vodárenský odběr
-Počet vtokových otvorů 5
-Umístění vtoků v mokré šachtě
-Zaručený odběr 860 l/s
-Odvod vody štolou do úpravny Bedřichov
-Délka štoly 2 440 m
-Tvar štoly kruhový o průměru 2 640 mm
-Průměr potrubí ve štole 800 mm

Malá vodní elektrárna
-Počet turbín 2
-Umístění turbín v dolní strojovně
-Výkon 100 kW
-Odvod vody do štoly výpustí

Přelivy - počet 1
Šachtový nehrazený
-Umístění u pravého boku hlavní hráze
-Průměr 3,0 m
-Kóta 732,00 m n.m.
-Zaústění do štoly v polovině její délky

Autor: Honza Bulíř

Copyright Dalton 2022 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu