Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Jizerskohorské přehrady


Celkový pohled na hráz


Pohled z hráze na vodní plochu


Pohled na vzdušnou stranu hráze


Pohled na vzdušnou stranu hráze


Staré skákadlo


Pohled na střední část nádrže


Břeh protilehlý k pláži


Břeh protilehlý k pláži


Levá strana přehrady v pohledu z pláže


Pravá strana přehrady v pohledu z pláže


Návodní strana hráze


Břeh s příjezdovou cestou


Hejno kaprů u hráze (foto J. Horák)


Zadní část přehrady


Zadní část přehrady


Přítok do nádrže


Letecký snímek situace hráze


Řez hrází

Přehrada Harcov - Liberecká přehrada

vloženo: 2004-05-02


První přehradou postavenou v Jizerských horách byla vodní nádrž Harcov nacházející se v katastru města Liberec. Na základě zkušeností získaných z povodní z roku 1897 bylo rozhodnuto vybudovat nádrž o obsahu minimálně 520 000 m3. Proto bylo nad městem Liberec vyhlédnuto místo pro stavbu, kde potok obchází skalnatý výběžek na levém břehu. Koryto potoka se zdezužuje až na šířku 140 m a vytváří pánev o objemu 630 000 m3.
Na základě výběrového řízení vypsaného Vodním družstvem v Liberci v srpnu 1902 byly vybrány firmy Streitzig a spol. z Liberce a vídeňská H. Rella a synovec, které se zavázaly zrealizovat stavbu za 450.000 rakouských korun. Po odkrytí zdravé skály v hloubce 4-6m zemními pracemi zahájenými v listopadu 1902 a vyřešení problémů s řadou pramenů a průsaků, byl 27. června 1903 položen základní kámen budoucí stavby.
Hráz byla navržena jako gravitační, klenbového typu, avšak s účinkem klenby nebylo počítáno a má pouze architektonický účel. Stavební kameny, z nichž nejkvalitnější a největší byly použity na návodní líc hráze, byly získávány z lomů v zátopové ploše. Stavba byla dokončena v prvním pololetí roku 1904 a kolaudace proběhla 29. srpna 1904. Cena celého vodního díla byla789 111,- rakouských korun.
Regulace výšky hladiny v nádrži probíhá pomocí dvou základových výpustí o průměru 800mm, opatřených na návodní straně plochými a na vzdušné straně klínovými šoupátky. Na návodní straně jsou šoupátka ovládána ze šoupátkových věží a vzdušné z výpustních domků. V levém výpustním domku pod hrází je instalována malá vodní elektrárna a na potrubí v pravém domku je napojeno potrubí přivaděče užitkové vody pro Textilanu Liberec o průměru 300 mm.
Ačkoli byla původně přehrada situována nad město, nyní se nachází nedaleko centra a pro její polohu je samozřejmě oblíbenou lokalitou pro rybaření, koupání a další vodní sporty, potápění nevyjímaje. Kvalita vody v nádrží nepatří ve srovnání s ostatními jizerskohorskými přehradami k nejlepším. Viditelnost se zde pohybuje okolo 1-3m. Dno je víceméně bahnité, ploché a zejména v okolí pláže poseté odpadky, které se tu nacházejí i přes každoroční akce potápěčů zaměřené na čištění dna.
Nejpestřejším místem pro potápění je břeh protilehlý "pláži". Spadá do hloubky 5m a protože je po celé délce, od hráze až nakonec přehrady, porostlý stromy, je pod vodou lemován množstvím kořenů a spadaných větví. Paralelně s tímto břehem probíhá silnice a tak je zde pod vodou k nalezení spousta věcí které tu, ať již úmyslně nebo neúmyslně, skončily. Vzhledem k těmto podmínkám se v těchto místech drží velké množství ryb. Pozorován tu byl samozřejmě okoun ale i úhoř a štika. Kde jsou ryby, jsou i rybáři a tak je nutné pod vodou počítat s množstvím různého rybářského materiálu, zejména vlasců.
Výchozí místo pro ponory je v podstatě jen jedno a to "pláž" pod vilovou čtvrtí. Trasa ponoru tedy zpravidla začíná na "pláži", pokračuje napříč přehradou k protějšímu břehu a zde je možné pokračovat buď levým nebo pravým směrem podél břehu. Pravá strava strana nabízí profil přes nejhlubší místo přehrady s hloubkou 9m, které se nachází před předsypem hráze, k samotnému tělesu hráze.
U hráze se zdržuje velké hejno kaprů, které je kolemjdoucími přikrmováno a tak je možné ho při zachování klidu pozorovat i z vody. Odtud je možné pokračovat okolo břehu s příjezdovou cestou zpět k "pláži". Levá strana je zajímavá zejména pro potápěče se zálibou pozorování ryb. Doporučujeme neopomenout ani zadní, mělkou část přehrady, která většinu potápěčů neprávem neláká, protože zde se zdržují skutečně kapitální kusy rybího osazenstva nádrže. Při návratu z těchto míst k pláži je možné si prohlédnout ústí stok na dešťovou vodu nacházející se na levém (v pohledu z hráze), v těchto místech vyzděném, břehu přehrady.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Základní údaje
Maximální výška hráze nad základovou spárou: 19,00 m
Délka hráze v koruně: 157,00 m
Šířka hráze v koruně: 4,50 m
Šířka v patě hráze: 16,00 m
Poloměr křivosti: 120,00 m
Sklon návodního líce:8 : 1
Sklon předsypu: 1 : 2
Sklon vzdušního líce: plynule se mění
Kóta koruny hráze: 374,30 m n.m.
Kóta korunového přelivu: 373,30 m n.m.
Objem hrázového tělesa: 16 000 m3
Celkový objem nádrže: 651 000 m3
Zásobní objem: 289 000 m3
Stálé nadržení: 48 000 m3

Výpustné a ochranné zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet: 2
-Světlost: 800 mm
Uzávěr na návodní straně: ploché šoupátko
Ovládání návodních uzávěrů: ze šoupátkových věží
Uzávěr na vzdušné straně: klínové šoupě
Ovládání provozních uzávěrů: z manipulačních domků
Maximální kapacita výpustí: 12,36 m3/s
Vyústění: do samostatných vývarů
Přelivy - počet: 1
Korunový přeliv na levé straně: Nehrazený
Délka: 5 pole po 5,00 m
Kóta: 373,30 m n.m.
Kapacita: 11,6 m3/s
Odvod vody: Kaskádou při levé straně hráze
Kapacita koryta pod hrází: 6,7 m3/s

Autor: Honza Bulíř

Copyright Dalton 2022 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu