Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Jizerskohorské přehrady


Celkový pohled na přehradu


Celkový pohled na hráz


Pohled na hráz při překročení maximálního nadržení a testování přepadů


Pohled na vzdušnou stranu hráze


Podzim


Zima


Dno přehrady po jejím vypuštění


Dno přehrady po jejím vypuštění


Letecký pohled na všechny tři nádrže


Lokalita Hráz


Bývalá restaurace Tajvan


Pohled na šoupátkové věže


Vtoky do štol výpustí


Nejhlubší místo přehrady


Lokalita Tajvan


Pozice plošiny


Násep bývalé silnice


Koryto starého potoka


Propust pod nadzemním tělesem


Řez hrází


Mapa lokality

Mšeno - Jablonecká přehrada

vloženo: 2004-02-25


Přehrada Mšeno, známá také jako Jablonecká přehrada byla postavena jako poslední a nejvýznamnější dílo postavené Libereckým Vodním Družstvem. Důvodem stavby byl vysoký příčný i podélný spád, velké zalesnění a údolní hustá zástavba v povodí Mšenského potoka. Dle původních projektů měla být v této části povodí přehrada na Lužické Nise pod Rýnovicemi, ale touto nádrží by došlo k zatopení více jak 100 domů v Rýnovicích. Proto bylo rozhodnuto postavit hráz na Mšenském potoce a povodňovou vodu z Lužické a Lučanské Nisy zachycovat pomocí štol do nádrže Mšeno.
Zemní práce na hrázi, která je koncipována jako tížná, vyzděná z lomového kamene, zahájili pracovníci firmy Schon a synové z Prahy v květnu 1906. Ačkoli je hráz obloukového tvaru, není s účinkem klenby počítáno a byl zvolen z architektonického důvodu. V rámci výstavby vodního díla byla vybudována také pravobřežní hráz, štoly z Loučné a Pasek a náhradní komunikace v nádržním prostoru. Pravobřežní hráz je 950 m dlouhá, vysoká 4 m nad terénem a chrání okolí před zatopením. Po kolaudaci hlavní hráze v prosinci 1909 byla v roce 1910 dokončena a v březnu 1911 zkolaudována štola z Lužické Nisy. Tím byl celý projekt v hodnotě 4 238 190 rakouských korun dokončen.
Hladina v nádrži se reguluje dvěmi výpustmi o průměru 800 mm. Ovládání uzávěrů je ze šoupátkových věží, provozních uzávěrů z obsluhových domků na vzdušné straně hráze. Voda k návodním uzávěrům je přivedena štolami zřízenými pod předsypem. V pravém výpustním domku pod hrází je instalována malá vodní elektrárna.
Nádrž je celoročně využívána veřejností k rekreačním aktivitám, zejména ke koupání, rybaření a v zimě pak k bruslení. Z hlediska potápění je Jablonecká přehrada zajímavou lokalitou, ale její atraktivita ovšem závisí, jako u všech lokalit, na kvalitě vody. Protože dílo napájí především horská voda lepší kvality, nebyl zde donedávna problém se sinicemi a zelenými řasami. V posledních dvou letech se ale v letních měsících kvalita vody prudce zhoršila. I z tohoto důvodu byla na přelomu roku 2003/2004 snížena hladina a provedena těžba nánosů z horní části nádrže.
Jednou z výhod je materiál dna, který tvoří písek, místy až štěrk. Nevýhodou naopak je letní, poměrně velké, rekreační využití přehrady. Díky pomněrně malé hloubce není rozdíl v kvalitě vody v jednotlivých vrstvách veliký. Vliv na viditelnost zde má i manipulace s výškou hladiny. Před letní sezónou, v květnu a červnu, se snižuje hladina z důvodu maximálního odkrytí pláží a zvýšení retenčního objemu nádrže. Poté dochází ke splachování sedimentu z pláží a celkovému zakalení vody. Je to období, kdy začíná kvalita vody prudce klesat.
Celkově období zakalené vody trvá cca. do září až října. Poté se voda začne rychle čistit. Díky své poloze přehrada brzo zamrzá a nastává období velmi čisté vody. Viditelnost pak místy dosahuje i 8 až 10m. Led vydrží většinou celou zimu. Teplota vody se pohybuje od 2 stupňů v zimě do 15 stupňů v létě. Nádrž je rozdělena dvěma nadzemními tělesy, z nichž první slouží jako komunikace a druhá jako přepážka a rozdělují tak vodní dílo na tři nádrže. Pro potápění se hodí pouze poslední nádrž u kamenné hráze. Tato nádrž má největší rozlohu i hloubku.
Nejčastější výchozí body pro potápění jsou tři. Dva přímo u hráze, na každé straně jeden a třetí na výběžku v horní části nádrže, který se nazývá Tajvan, podle stejnojmenné bývalé restaurace stojící na konci výběžku. Lokality u hráze mají dobrou dopravní přístupnost s místem na zaparkování. Na lokalitu Tajvan je dopravním značením vjezd zakázán, ale Městská policie zpravidla průjezd potápěčů toleruje. U vjezdu na dříve přístupné parkovistě přímo u restaurace byla nedávo instalována závora a tak je parkování omezeno.
Lokalita "Hráz" je zajímavá především samotnou stavbou hráze. Přehrada má dvě výpusti a vtoky do štol přivádějících vodu do výpustí nalezneme asi 5m před věžemi. Vtoky jsou zakryty česly. Proud u výpustí není silný a nebezpečí stažení v žádném případě nehrozí. V levé výpusti v pohledu od návodní strany hráze je umístěna turbína, která je ve vodě zřetelně slyšet. Je zde také velmi bohatý život. Není vyjímkou za ponor spatřit 5 štik. Ryby zde nikdo nestřílí a tak se Štiky nechají i pohladit. K vidění jsou zde, zejména v noci, i úhoři a velké množství okounů. Protože po hrázi vede chodník, ze kterého lidé krmí ryby, zdržuje se zde i velké hejno kaprů. Ze stejného důvodu je u paty hráze k nalezení množství nejrůznějších předmětů ať odhozených nebo ztracených.
Doporučený profil ponoru je hlubší vodou zhruba ve 12m okolo výpustí z jedné strany hráze na druhou. Tím se dostaneme také do nejhlubšího místa přehrady s hloubkou cca.13m. Protože přehrada byla v roce 1997 delší dobu vypuštěna, jsou místy na dně zatopené keře a tráva. Tato místa působí na dně až mysticky. V polovině ponoru po dosažení druhého břehu následuje návrat přímo okolo paty hráze. Zde je také nejvíce ryb, zvláště štik. Ponor si tady lze zpestřit také hledáním odhozených předmětů. Celková doba ponoru se pohybuje okolo 1 hodiny.
Pozoruhodnost lokality Tajvan" spočívá především na velkém množství zatopených keřů a trávy , kterou je dno doslova pokryto. Také zde můžeme narazit na štiky, kapry, okouny a úhoře. Nástupním bodem většiny ponorů je jižní pláž. Postavíme-li se na výchozí jižní pláž a podíváme se směrem ke hrázi, uvidíme konec protějšího břehu zálivu vybíhající do přehrady. V tomto směru asi 30m od břehu je umístěna v hloubce okolo 7m potápěčská výcviková plošina o rozměrech 2,5 x 2,5 x 0,8 m, instalovaná při posledním úplném vypustění přehrady.
Za plošinou ve stejném směru narazíme na koryto bývalého potoka. Pokud se budeme držet stále stejného kurzu, doplaveme cca po 100m k náspu bývalé silnice, na kterém je stále patrné dláždění. Odtud je možné pokračovat vlevo podél náspu a po chvíli se v náspu objeví stará propust, kterou podtékal potok cestu. Zde je zhruba nejhlubší místo této lokality - okolo 9m. Propust je tvořena trubkou o průměru cca. 1,5m, skrze kterou se dá bez problémů proplavat na druhou stranu náspu. Voda v trubce se však velice rychle kalí. K této propusti lze také doplavat, budeme-li hned za plošinou sledovat koryto starého potoka, které nás spolehlivě dovede až na místo. Z důvodu mnoha zajímavým míst zde nelze doporučit jednotnou trasu ponoru.
Dalším potápěčsky zajímavým místem dosažitelným z Tajvanu, je propust pod prvním nadzemním tělesem s komunikací vedoucí z druhé do první nádrže. Propust ústí v první nádrži do vydlážděného koryta, které značně usnadňuje podvodní navigaci. Šířka propusti je cca 4m.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní údaje
Maximální výška hráze nad základovou spárou: 20,00 m
Délka hráze v koruně: 425,50 m
Šířka hráze v koruně: 4,50 m
Šířka v patě hráze: 15,00 m
Poloměr křivosti: 350,00 m
Sklon návodního líce: 10 : 1
Sklon předsypu: 1 : 2
Sklon vzdušního líce: plynule se mění
Kóta koruny hráze: 513,39 m n.m.
Kóta korunového přelivu: 512,39 m n.m.
Objem hrázového tělesa: 43 000 m3
Celkový objem nádrže: 3 058 000 m3
Zásobní objem: 1 973 000 m3
Stálé nadržení: 76 000 m3

Výpustné a ochranné zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet: 2
-Světlost: 800 mm
-Uzávěr na návodní straně: ploché šoupátko
-Ovládání návodních uzávěrů: ze šoupátkových věží
-Uzávěr na vzdušné straně: klínové šoupě
-Ovládání provozních uzávěrů: z manipulačních domků
-Maximální kapacita výpustí: 7,84 m3/s
-Vyústění: Kolmo do společného vývaru mezi domky

Přelivy - počet: 1
Korunový přeliv uprostřed hráze: Nehrazený
-Délka: 4 pole po 5,15 m
-Kóta: 512,39 m n.m.
-Kapacita při kótě 513,09: 21,76 m3/s
-Odvod vody: Po vzdušném líci hraze do spol. vývaru
Kapacita koryta pod hrází: 6,7 m3/s

Autor: Honza Bulíř

Copyright Dalton 2022 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu